Week der Gebeden

Het is een goed gebruik om aan het begin van het jaar onze gemeente en haar activiteiten op te dragen aan onze God. Dat doen we als de VEG Elburg altijd in de eerste volle week van januari, gedurende de eerst 5 werkdagen. Dit jaar willen we met elkaar bidden en voorbede doen aan de hand van de brieven van Heer Jezus, opgetekend door Johannes, aan 7 gemeenten in Klein-Azië. Bemoedigingen en vermaningen in deze brieven mogen ons ook nu het nieuwe jaar in leiden. Heel belangrijk daarbij is om toch te ‘verstaan’, te begrijpen, dat wat onze Heer en Heiland ons zegt. Niet alleen ‘ons’, maar duidelijker: jou en mij. Verstaan je Zijn stem? En begrijp je wat Hij zegt?

Qua thematiek houden we ons aan de namen van de verschillende stuurgroepen in onze gemeente. De avonden zullen, net als de wekelijkse gemeentelijke bidstond op donderdagavond, om half acht beginnen en staan onder leiding van één van de oudsten van de betreffende stuurgroep.

 

Maandag, 7/1/2019:                     Vieren

  • Efeze: Openbaring 2: 1 – 7
  • Laodicea: Openbaring 3: 14 – 22

2 vs 4: “Maar ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt”.

3 vs 17: “Omdat gij zegt: Ik ben rijk, en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet,”

Elke zondag vieren we ons geloof. Om veel redenen kan het zijn dat we vergeten waaròm we ook al weer naar de kerk gaan. Eén van  de redenen kan zelfgenoegzaamheid zijn. Het gaat ons goed, we hebben alles wat ons hart begeert, waar hebben we ons geloof nog voor nodig?

 

Dinsdag, 8/1/2019:                       Dienen

  • Smyrna: Openbaring 2: 8 – 11

2 vs 9: “Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, ….”

Ook al zijn we rijk in Nederland, toch zijn er ook onder ons broeders en zusters, die in armoede en druk leven. Als gemeente willen we ook oog blijven houden voor hen. Evenzo weten we van de vervolging van onze broeders en zusters in andere landen. Laat ons gebed voor hen niet verslappen.

 

Woensdag, 9/1/2019:                   Leren

  • Pergamum: Openbaring 2: 12 – 17
  • Sardes: Openbaring 3: 1 – 6

2 vs 12: “Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft:”

3 vs 3: “Bedenk dan, hoe gij het ontvangen hebt en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u.”

De Heer Jezus heeft het tweesnijdende scherpe zwaard in Zijn hand. Dit zwaard staat voor Zijn Woord. Het is belangrijk dat we dat Woord kennen. Ook belangrijk voor onze jeugd. Zij hebben het ontvangen en hebben het gehoord, maar we zien ook dat velen het niet vasthouden en het  (dreigen te) verliezen. Bidt voor hen!

Donderdag, 10/1/2019: Zorgen

  • Thyatira: Openbaring 2: 18 – 29

2 vs 19: “Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en …….”

Door onze liefde en zorg voor elkaar kan God zien dat we van Hem houden. Hij zegt immers dat de gehele wet gebaseerd is op 2 geboden: Het eerste is: Hebt God lief boven alles! Het tweede daaraan gelijk: Hebt uw naaste lief als u zelf.

 

Vrijdag, 11/1/2019:                       Getuigen

  • Philadelphia: Openbaring 3: 7 – 13

3 vs 8: “Ik weet uw werken: zie ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten, ……”

Laten we bidden voor geopende deuren in ons persoonlijk leven, maar ook voor hen, die met behulp van onze gemeente zijn uitgezonden om Gods Liefde uit te dragen.